Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Β.Α.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

      Η επιχείρηση ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΣΒΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ, που εδρεύει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εντάχθηκε στη δράση «3.c.2 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

 

    Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

 

     Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΒΑΡΕ6-0329228 είναι 35.000,00€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Εκτύπωση   Email